Mensaje de error

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1128 of /home/cabanas/www/includes/bootstrap.inc).

Edito Censo Electoral

DON GERMÁN CASTRILLÓN PERMUY, ACALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CABANAS (A CORUÑA)

         FAI SABER:

Por Decreto 92/2016 do 1 de agosto, publicado no DOG nº 145 do 2 de agosto, convócase eleccións ao Parlamento de Galicia que terán lugar o día 25 de setembro de 2016.

De acordo co establecido na Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral, as listas electorais expóñense ó público na Casa do Concello para a súa consulta polos interesados ós efectos da presentación de reclamacións no período do 8 ó 15 de agosto de 2016.

Prohíbese a información particularizada dos datos persoais contidos no censo electoral, agás os propios interesados, non estando permitida a recopilación dos datos existentes por calquera medio sexa manual, fotográfico, intormático ou de calquera outra natureza, baixo as responsabilidades que legalmente viñeran ó caso.

Archivo: