Bandos y Edictos

Bando sobre luminarias de San Xoán
  • Venres, 18 Xullo 2014

DON GERMÁN CASTRILLÓN PERMUY, ACALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CABANAS (A CORUÑA)

FAI SABER:

Que estando próxima a celebración da noite de San Xoán, coas tradicionais luminarias, e sendo preciso controlar o cumprimento da normativa vixente, sobre todo en canto á seguridade dos participantes, tendo en conta que segundo o disposto no artigo 1.1º do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais, os Concellos poderán intervir a actividade dos seus administrados, entre outros casos, no exercicio da función de policía cando ...

Bando Municipal sobre o Consumo de Auga
  • Venres, 05 Agosto 2011

DON GERMÁN CASTRILLÓN PERMUY, ACALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CABANAS (A CORUÑA)

         FAI SABER:

Que nas últimas semanas vense producindo un descenso considerable da capacidade de extracción de augas por causa da seca que vimos padecendo nos últimos meses. De persistir esta situación verémonos na obriga de realizar cortes no subministro e é por iso que apelamos á responsabilidade de todos, rogando que se extremen as medidas de aforro, y se realice un uso responsable e soidario da auga potable, na que debe ter prioridade o consumo humano, evitando outros usos. É por ese motivo que se tomarán as seguintes medidas:

 

PRIMEIRO.- Recomendar a todos os consumidores e usuarios que eviten todo exceso de consumo de auga potable nos usos domésticos e industriais, adoptando medidas de aforro de consumo.

SEGUNDO.- Cortar o subministro diario de auga ás duchas das praias.

TERCEIRO.- Non utilizar a auga da rede municipal para o enchido de piscinas privadas.

CUARTO.- Evitar a utilización de auga potable procedente da rede municipal para a limpeza de vehículos.

QUINTO.- Prohíbese o rego de parques e xardíns públicos e privados.

SEXTO.- Estender as recomendacións anteriores para os consumos de auga privada, procedente de pozos.

 

Ademais destas medidas, rogamos que calquera veciño/a non dubide en comunicar ó concello calquera situación de avarías ou fugas que poidan ser detectadas. Asemade recoméndaselles ós titulares de actividades nocturnas que permanezan atentos a esta situación, pois de ter que iniciarse os cortes de subministro, empezaranse realizando cortes nocturnos co fin de reducir a afección ó conxunto da poboación en horarios de máxima actividade. Pedimos a máxima colaboración a todos os veciños, pois en gran medida, disto dependerá que en caso de producirse restricións sexan as menos posibles se non gastamos inutilmente un ben tan necesario como é a auga.

 

O que se fai público para xeral coñecemento e cumprimento.

Cabanas, 4 de agosto de 2011

O Alcalde,

 

 

Asinado: Germán Castrillón Permuy